1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (26 Votes)

Читайте ниже текст песни Магамета Дзыбова «Си Аминат»:

Джэгур джэгушхэуи укъыздытехьэми
Сыгу урихьыгъэба си Аминат
О п!э ц!ык!уит!ури дахэу къэбгъашъозэ
Ш!у услъэгъугъэба си Аминат

Уятэрэ уянэрэ къысфэмыяхэуи
Уадэжь сыкъэк!оба си Аминат
Уятэрэ уянэрэ къысфэмыяхэми
О укъысфаеба си Аминат

Тыдэ ук!уагъэми, хэт удэк!уагъэми
Сыгум о уилъыба си Аминат
Уадэжь сыкъак!омэ, усымылъэгузэ
Нэпсым сетхьалэба си Аминат
Уадэжь сыкъак!омэ, усымылъэгузэ
Нэпсым сетхьалэба си Аминат

Мы чэщ мэзагъоми о уиурамыри
Сыдэу ш!унк!ышхо дэд си Аминат
Мы дунэешхори къысфэзгъэнэфырэр
О уиш!улъэгъуба ей мыгъо си Аминат

Си !алъын ц!ык!ури уцым хэк!удэри
Тэ тиш!улъэгъури ащ хэк!одагъ
Аллахьэр ош!эмэ а сэ къыздак!ори
А чэщ мэфищым тэ ей мыгъо тызэгур!он
Аллахьэр ош!эмэ а сэ къыздак!ори
А чэщ мэфищым тэ ей мыгъо тызэгур!он
А чэщ мэфищым тэ ей мыгъо тызэгур!он
А чэщ мэфищым тэ ей мыгъо тызэгур!он

Слушайте онлайн песню Магамета Дзыбова «Си Аминат»: