1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Читайте ниже текст песни Магомеда Дзыбова «Си Мур»:

А уишыкъэрэшхо гущэуи
Конюшнем о къыращыгъэ гущэуи,
Лъахъэр темык!ып!э гущи,
Джар сиш!улъэгъуп! си Мура оуиу.
Уишъузыжъым о къыджэрэм ублэмык!,
Хан гущэмэ па!оу пщыгъыр хьафэу !ори,
късфдягъэхьыжь си Мура оуиу.

Узгъолъымэ лъагэ гущэми
Ар сыкъеучох гущэми,
Ар сыкъызтеочогущэр,
Джэхашъор п!онэк! си Мура оуиу.
Маш!оджэ гъэплъыгъэ гущэуи,
Гъуч!эу п!эк!орыжъ гущэми,
Ар тызэдилъын гущэми,
Ар сыкъыбдэк!од си Мура оуиу.

А си дан халат гущэуи
Хабзэм къыдигъэк! гущэуи,
Ар къызысэщэф гущэри
Сызэращэнын си Мура оуиу.
А зы тахъикъ закъо гущэми,
Ар зыкъыозгъэщэныгъэ гущэмэ
Сабыи бын унагъо гущэри
Сэ пщызгъэгъупшэн си Мура оуиу.

А сибжъэ мажъэ гущэми
Ц!ыфхэри фэныкъо гущэба,
Ар сыныбжь имыкъу гущэуи
Ш!ущэ услъэгъугъэ гущэба оуиу.
Сэ узэрэслъэгъу гущэуи
Ори сэ олъэгъон гущэмэ,
О пчыхьашъхьэ къалъэ п!омэ
Сэ сыхьазырыпс си Мура оуиу.

А си дан халат гущэуи,
Ар къызэсэщэк! гущэба
Пшъашъэу умыщэт гущэми
!апл!ыр емыщэк! гущэба оуиу .
Пшъашъэуи умыщэты гущэми
!апл!ыри зепщэк! гущэджэ
Хэмык!ыжьыгъуае гущэба,
О псэр зикъомэ си Мурэ оуиу.

Ау пшъэшъэ шъхьэ пуринэ гущэуи,
Быным анахьык!э гущэри
Зэрэ шъхьа пыринэ гущыр
Зэрэ бын ауасэгущэба оуиу?
А быны унагъо гущэми,
Сыд мыхъори ялажъэ гуща?
Лэжьэшхор зытефагъэ гушэр
Тэ тиш!улъгъун си Мура оуиу.

Лъэкъуабэри дадзэ гущэми
Печатыр хауты гущэри,
Печатыр хаут гущэри
Пхъэр зэпиутын си Мура оуиу.
Хъунц!эрэ Исхьакъ гущэрэ
Яш!улъэгъуныгъэ гущэри
Жьы пхыраутын гущэри,
Краим рагъэхьыгъэу къэти оуиу.

А си адыгэ пщынэ гущэуи
Хьэлъэгъуае къисхыгъэ гущэри,
Къэзэгосэут гущэри
Пхъэм зэш!уиутын си Мура оуиу.
Мы пхъужъ закъоу !утгущэзэрэ
Пк!а!эмк!уадэ гущэмэ,
Мы илъэсым тет гущэмэ
Ежьхэ ешъо пш!ынэу щытыгъи оуиу.
Мы пхъужъ закъоу !утгущэзэрэ
Пк!а!эмк!уадэ гущэмэ,
Мы илъэсым тет гущэмэ
Ежьхэ ешъо пш!ынэу щытыгъи оуиу.

Слушайте онлайн песню Магамета Дзыбова «Си Мур» ниже: