1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Читайте текст песни Магамета Дзыбова «СыдкIэ уигу сеуа»:

схуэгъэгъэжкъым розэу уэ уи нэкIуыр
нэ къуэлэнхэм си сурэт къимыщ.
си сэламри – щIыIэ щохъу уи Iэгум
уигуми щэхуу гуауэ къеIущэщ.

дахэу удз гъэгъам – япэу къыхэсха
сэ уэрэдкIэ гъащIэм ухэстха
сыткIэ уигу сеуа, си дахэ,
хэт усIэщIиха, си гъатхэ,
жэуапыншэу щхьэ сыкъэбгъэна?
сыткIэ уигу сеуа, си дахэ,
хэт усIэщIиха, си гъатхэ,
жэуапыншэу щхьэ сыкъэбгъэна?

сынопсалъэм – щIыбкIэ зыбогъазэ,
Сэтэней хуэлъакъуэу щIым уоплъых.
уэ сыппоплъэр гъащIэм щызимазэ
уи Iуплъэгъуэ закъуэм сыщIохъуэпс.

дахэу удз гъэгъам – япэу къыхэсха.
сэ уэрэдкIэ гъащIэм ухэстха.
сыткIэ уигу сеуа, си дахэ,
хэт усIэщIиха, си гъатхэ,
жэуапыншэу щхьэ сыкъэбгъэна?
сыткIэ уигу сеуа, си дахэ,
хэт усIэщIиха, си гъатхэ,
жэуапыншэу щхьэ сыкъэбгъэна?

лъагъуныгъэм къипэщIащ зы хабзэ.
кIуауэ щытми пэжыр имыхъуэж.
къызэтыж уэ сигур сыкъэгъази,
уи фэеплъуи ар къысхуэгъэнэж.

дахэу удз гъэгъам – япэу къыхэсха.
сэ уэрэдкIэ гъащIэм ухэстха.
сыткIэ уигу сеуа, си дахэ,
хэт усIэщIиха, си гъатхэ,
жэуапыншэу щхьэ сыкъэбгъэна?
сыткIэ уигу сеуа, си дахэ,
хэт усIэщIиха, си гъатхэ,
жэуапыншэу щхьэ сыкъэбгъэна?

Слушайте ниже онлайн песню Магомеда Дзыбова «СыдкIэ уигу сеуа»: